MIĘDZY SIECIĄ A OSOBOWOŚCIĄ

Manuel Castells w drugim tomie trylogii Age of Information pisał 0   napięciu między siecią (intemetem) a osobowością (the Self). Już wcześniej wskazywał, że kształtują się zalążki nowych form obywatel­skiego uczestnictwa, które odnawiają znaczenie społeczności. Samo­rządy muszą rekonstruować lokalny przepływ informacji. „Współczesny świat i nasze życie są kształtowane przez sprzeczne trendy globalizacji   tożsamości”. Tożsamość to poczucie przynależności i identyfikacji osoby jako jednostki w ramach pewnej całości. Nie należy jej mylić z rolą społeczną. Rola to funkcja, natomiast tożsamość to źródło iden­tyfikacji i znaczeń tworzonych przez jednostkę, choć nie w pełni samo­dzielnie, ale w kontekście swych działań społecznych.Wiele osób i społeczności poszukuje czasoprzestrzennego zakorze­nienia (tu i teraz). Dlatego regionalne świadomości kulturowe prze­żywają wielkie odrodzenie w różnych częściach świata. Pomaga w tym lokalna recepcja globalnych przekazów, a także odbudowa małych wspólnot („moja rodzina”, „moja mała ojczyzna”, „sąsiedz­two”), choć jak wskazuje Castells są one ciągle zagrożone przez ano­nimowość środowiska społecznego.Środkami współczesnej intergracji społecznej stają się programy telewizyjne na żywo, które Daniel Dayan i Elihu Katz nazywają „su- perwydarzeniami medialnymi”. Nie chodzi tu o wielkie katastrofy, jak atak 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku, czy fala tsunami pod koniec 2004 roku w Azji.