NOWOCZESNY DOM

Przyzwyczailiśmy się już, że mieszkanie nie jest wyspą, którą trze­ba opuszczać, aby wiedzieć co się dzieje na szeroki świecie, od tego mamy radio i telewizję. Radio, oprócz muzyki dobieranej do nasze­go nastroju, jest niestrudzonym informatorem w zakresie aktual­nych wydarzeń. Telewizja z kolei wprowadza do naszych mieszkań nie zawsze najchętniej widzianych, ale nigdy nie natrętnych elektro­nicznych gości. Telewizor zastąpił bardów, rybałtów, wędrownych mnichów i kramarzy. Pewien szkocki poeta napisał kiedyś, że kto po­trafiłby wpływać na treści ballad i opowieści ludowych, mógłby nie dbać, kto układa prawa jego narodu. Dzisiaj taką moc kształtowania masowej świadomości ma telewizja.Telewizor stał się urządzeniem wielorakiego użytku. Przestaje służyć wyłącznie jako ekran i z wyspecjalizowanego urządzenia przekształca się w element ogólnokrajowej sieci informacyjnej, niekiedy międzyna­rodowej. Gdy dysponujemy dekoderem teletekstu, ekran telewizora jest kolumną elektronicznej gazety. Mając cyfrowy aparat fotograficz­ny lub kamerę wideo można wprost na ekranie telewizora pokazywać własne amatorskie zdjęcia i filmiki. Gdy podłączymy do niego kompu­ter domowy, staje się planszą do gier albo tablicą do pisania lub ryso­wania. Oczywiście jeśli jest to nowoczesny płaski ekran plazmowy. Nowoczesny dom staje się także miejscem aktywnej komunikacji, porozumiewania się z innymi ludźmi. Środki komunikowania przeni­kają więc przez skorupę murów, łącząc nas z innymi i tworząc w ten sposób archipelag domostw. Dla łączności dwukierunkowej dawniej mieliśmy tylko pocztę oraz od ponad wieku – telefon.