PRZESTRZEŃ PRZEPŁYWU INFORMACJI

Przestrzeń przepływów informacji dominuje nad przestrzenią lokalizacji i tradycyjnych tożsa­mości. Media globalne przekazują treści odległe od bezpośredniego doświadczenia życiowego zwykłych ludzi. W rezultacie teza Georga Simmela, wybitnego socjologa niemieckiego przełomu XIX i XX wie­ku, zyskuje potwierdzenie:Relacje współczesnego człowieka do jego otoczenia rozwijają się zwy­kle w taki sposób, że odsuwa się od grup mu najbliższych po to, by przybliżyć się do tych, które są bardziej odległe. Współczesny filozof Erik Davis precyzuje:Granice znikają, dryfujemy w sferę niczyją pomiędzy życiem syntetycz­nym i globalnym przepływem dóbr, informacji, siły roboczej i kapitału. Wraz z pigułkami modyfikującymi osobowość, maszynami modyfikują­cymi ciało, syntetycznymi przyjemnościami oraz umysłami w sieci ge­nerującymi bardziej płynne i sztuczne poczucie naszego „ja” także i granice naszej tożsamości podlegają zmianom.Czas staje się jakby achroniczny (słowo pochodzenia greckiego, pozaczasowość), natychmiastowy kontakt zastępuje tradycyjny, odmierzany zegarem, czas ery przemysłowej. Przestrzeń błyska­wicznych przepływów informacji likwiduje czas przez dezintegrację sekwencji wydarzeń i natychmiastowe komunikowanie sytuując spo­łeczeństwo w wiecznej ulotności. Czasy historyczne ulegają pomie­szaniu, co wyraża oksymoron w tytule filmu Powrót do przyszłości.