Potrzeba samo urzeczywistnienia

Charakteryzuje się tym, że jednostka dąży do zajmowania się czynnościami, na których wykonywanie pozwalają jej posiadane skłonności, zainteresowania, uzdolnienia i zdolności. Odczucie tej potrzeby umożliwia jednostce pewną samodzielność wyboru decyzji, np. w odniesieniu do rodzaju działalności technicznej, która zaspokoi pragnienie realizacji konkretnego zadania. Wiąże się z tym również praca w zespołach, która sprzyja zaspokajaniu potrzeby przynależności i przyjaźni. Wykonywanie ustalonej pracy w zespole powoduje nawiązanie bliższych stosunków z rówieśnikami. To staje się z kolei przyczyną przeżywania wspólnych osiągnięć w przyjaźni i wzajemnym szacunku dla innych. Niezaspokajanie tej potrzeby wywiera ujemny wpływ na wyniki pracy. Potrzeby są motywami działania jednostki. Motyw to stan organizmu pobudzający do działania w celu zaspokojenia potrzeby, np. potrzeba posiadania przez dziecko latawca do zabawy stanowi motyw działania zmierzającego do jej zaspokojenia. Potrzeby zmieniają się w zależności od treści stanu psychofizycznego jednostki, od jej środowiska i aspiracji. Można powiedzieć, że każda jednostka jest w pewnym stopniu twórcą własnych potrzeb i motywów. Kształtują się one w toku jej życia, w wyniku jej aktywności. Zainteresowanie jest cechą osobowości bezpośrednio zależną od potrzeb i motywów działania, dlatego też jego rozwój zależy od stopnia ich zaspokojenia.