Rodzaje zainteresowań

Wraz z rozwojem nauki i techniki wzrasta liczba rodzajów zainteresowań. W literaturze psychologiczno-pedagogicznej spotykamy ich podział ze względu na ich treść oraz funkcje psychofizyczne, pojawiające się w miarę rozwoju jednostki. Zainteresowaniem ze względu na treść jest np. zainteresowanie elektroniką lub mechaniką. Ze względu na funkcję psychofizyczne wyróżniamy np. zainteresowania działalnością manualną, które polegają na wykonywaniu określonych czynności (toczenie, piłowanie itp.). Literatura naukowa wyróżnia zainteresowania najczęściej ze względu na treść.3 Wynika to stąd, że uznaje się je za jeden z czynników określających przydatność jednostki do przyszłego zawodu. Nie jest najważniejsze, czy kształtuje zainteresowania szkoła, czy inna instytucja. Istotne jest natomiast, czy są one jednorodne, czy też różnorodne, czy dotyczą mody, pracy społecznej, techniki, sztuki, czy nauki. Wartość wymienionych przykładowo zainteresowań jest różna i zależy od przyjętego kryterium ich oceny. Ze społecznego punktu widzenia najcenniejsze są te zainteresowania, które odpowiadają potrzebom społeczeństwa oraz te, które wywierają
pozytywny wpływ na kształtowanie się pożądanych cech osobowości jednostki. Zainteresowania ulegają modyfikacji wraz z rozwojem jednostki i są. charakterystyczne dla. danego okresu jej życia. U dzieci zainteresowania wyrażają się w ich wytworach i zabawach. Na przykład u dzieci przedszkolnych można je- określić obserwując ich działalność manipulacyjną (lepienie, rysowanie), a także wybór przez nie- zabawek.
Także dzieci starsze, w wieku od 9 do 13 lat, wyrażają swoje zainteresowania przez dobór przedmiotów do konstruowania i samodzielność myślenia przy ich wykonywaniu. Wskaźnikiem zainteresowań są również przedmioty, które dzieci pragną otrzymać, zakupić, kolekcjonować. Często wśród rówieśników opowiadają o nich, opisują je, demonstrują ich działanie.