Zainteresowania a działalność człowieka

Działalność człowieka, obejmująca zabawę, naukę i pracę, może być zaplanowana, czyli zamierzona, lub przypadkowa. Zaplanowana charakteryzuje się tym, że zakres czynności i ich przebieg jest przewidziany. Dotyczy to również rezultatu, wyniku pracy. Natomiast w działalności przypadkowej zjawisko to nie zachodzi. Brak tutaj wcześniej ustalonego układu czynności, przewidzianego ich celu, treści itp. Dlatego wynik działalności przypadkowej różni się od rezultatu pracy zaplanowanej na korzyść tej ostatniej. Szczególnie zaś mocno zależą od wcześniejszego zaplanowania, przygotowania (m. in. materiałów i narzędzi pracy) wyniki pracy technicznej. Każda działalność, w tym również i techniczna, zależy także od potrzeb i motywów jednostki. Przez potrzebę rozumie się stan napięcia, który pobudza organizm do działania. Jej znaczenie polega na tym, że aktualnie odczuwana potrzeba wpływa bezpośrednio na wybór działania. Wyróżniamy potrzeby podstawowe i pochodne. Dla kształtowania zainteresowań dzieci i młodzieży szczególne znaczę-^ nie mają następujące rodzaje potrzeb:

  • potrzeba uznania,
  • potrzeba wiedzy i zrozumienia,
  • potrzeba samo urzeczywistnienia,
  • potrzeba przynależności i przyjaźni.
  • Potrzeba uznania prowadzi do takiej aktywności, która przynosi jednostce uznanie wyrażone przez inne osoby. Jest to pragnienie, by uzyskać uznanie za wysiłek, jaki się wkłada w osiągnięcie celu.

Zaspokajanie tej potrzeby daje poczucie własnej wartości i pożyteczności. Ma to bardzo duże znaczenie dla rozbudzania zainteresowań, ich, podtrzymywania oraz wywoływania nowych. Wiąże się z nią inny rodzaj potrzeby, a mianowicie potrzeba wiedzy i zrozumienia, wynikająca z samej atrakcyjności rzeczy nie znanych, nie wyjaśnionych. Również Ona odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zainteresowań.